fbpx

Ringan Tietosuojaseloste

Seloste laadittu 20.1.2019. Päivitetty 4.11.2020.

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Superest Oy (”Superest”) käsittelee Superestin yritysasiakkaiden, potentiaalisten yritysasiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja. Kyseisistä henkilöistä käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös yhteisesti nimitystä ”rekisteröity”. Käsittelemme myös Superestin evästeitä koskevia periaatteita. Superest Oy on soittoautomaatioratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys ja asiakkaamme käyttävät palveluamme työkaluna omien soittolistojensa läpikäymisessä. Emme kanna vastuuta asiakasyritystemme ja yhteistyökumppaneidemme henkilötietorekisterien oikeellisuudesta tai siitä, kuinka tai mistä henkilötiedot on hankittu, vaan vastuun kantaa aina rekisterin pitäjä itse. Havaitut väärinkäytökset johtavat aina tutkintaan, käytössä olleiden rekisterien oikeellisuuden tarkistamiseen ja/tai mahdollisesti asiakassuhteen päättämiseen. Superest voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Superest tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

 

1 Rekisterin pitäjä

Superest Oy (Y-tunnus 2965670-8)
Töölönkatu 50D91
00250 Helsinki
050 345 7590

2 Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: office@superest.ai
Superest Oy Tietosuojavastuullinen, Töölönkatu 50 D 91, 00250 Helsinki

3 Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

4.1 Olemassa olevat asiakkaat ja yhteistyökumppanit
Jos rekisteröity on Superestin olemassa olevan asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Superest käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Superestin ja rekisteröidyn edustaman organisaation välisen asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen ja ylläpito;
• asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen;
• asiakas-, yhteistyökumppani-, ja muiden tilaisuuksien järjestäminen;
• Superestin palvelujen tarjoaminen, myynti ja markkinointi (kuten uutiskirjeiden ja muiden markkinointimateriaalien lähettäminen ja arvontojen suorittaminen); ja
• markkina- tai muun tutkimuksen toteuttaminen, tilastointi ja Superestin tuote- ja palvelukehitys.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Superestin oikeutetut edut, jotka perustuvat Superestin ja rekisteröidyn edustaman organisaation väliseen asiakas- tai yhteistyösuhteeseen, tai suoramarkkinoinnin tai tutkimuksen toteuttamiseen. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta Superest voi hoitaa yhteydenpidon asiakas- tai yhteistyökumppaninsa suuntaan, informoida asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tuotteistaan ja palveluistaan, ja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeita.

4.2 Potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit
Jos rekisteröity on Superestin potentiaalisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Superest käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Superestin tuotteiden ja palvelujen markkinoiminen (kuten uutiskirjeiden, muiden markkinointimateriaalien ja tapahtumakutsujen lähettäminen, tapahtumien järjestäminen, tuotedemot ja asiantuntijaviestintä); ja
• yhteydenottopyyntöihin ja tuotekyselyihin vastaaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Superestin oikeutetut edut, jotka perustuvat suoramarkkinoinnin toteuttamiseen tai Superestin ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen, joka syntyy rekisteröidyn jättäessä tuotekyselyn tai muun yhteydenottopyynnön Superestille. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta Superest voi vastata rekisteröidyn yhteydenottopyyntöihin, ja informoida potentiaalisia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita tuotteistaan ja palveluistaan

5 Rekisterin tietosisältö

Superest käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä:
• etu- ja sukunimi;
• sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
• IP-osoite;
• rekisteröidyn edustama organisaatio ja sijainti, rekisteröidyn titteli tai asema kyseisessä organisaatiossa;
• tieto osallistumisesta asiakas-, yhteistyö- tai muihin tilaisuuksiin; ja
• tieto siitä, onko rekisteröity kieltänyt suoramarkkinointiviestien lähettämisen.

sekä mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten tarjouspyynnöt ja yhteydenotot, sekä superest.ai -internetsivun käyttötiedot.

6 Tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot
Asiakasyritykseltä saadut tiedot
Julkisista lähteistä (esimerkiksi rekisteröidyn edustaman organisaation kotisivuilta)
Rekisteröidyn superest.ai -internetsivulla käynneistä tallentuvat tiedot
Kolmannelta osapuolelta ostetut tiedot

7 Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneelle tai
mobiililaitteelle, kun käyt sivustolla. Käyttämällä Superestin verkkosivuja suostut evästeiden käyttöön tämän evästekäytännön mukaisesti. Sivuilla näytetään tästä kertova ponnahdusikkuna, kun vierailet ensimmäistä kertaa Superesti verkkosivuilla. Superest käyttää verkkopalvelussaan evästeitä ja niihin verrattavia teknologioita mahdollistaakseen verkkopalvelun sujuvan käytön ja
käyttäjäystävällisyyden. Lisäksi evästeitä hyödynnetään palvelun analysointi-, seuranta-
ja kehittämistarkoituksessa.

Evästeet erotellaan ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeisiin. Ensimmäisen osapuolen evästeet kuuluvat vierailemallesi verkko- tai mobiilipalvelulle, kun taas kolmannen osapuolen evästeet, kuuluvat kolmansille osapuolille, kuten verkkoanalytiikkaohjelmille. Superest käyttää kolmannen osapuolen evästeitä kohdistaakseen markkinointia ja saadakseen tietoa verkko- ja mobiilipalveluidemme käytöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että vieraillessasi verkko- tai mobiilipalveluissamme, palveluntarjoajat voivat asettaa evästeitä laitteellesi.

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

Google Analytics (Lisätietoja: https://developers.google.com/analytics/dev
guides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=)

Hotjar (Lisätietoja: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies)

Superest ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietojen käsittelystä, evästeistä tai muista seurantatekniikoista. Näissä tapauksissa sovelletaan kolmansien osapuolten omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja.

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneella tai mobiililaitteella olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan.

8 Tietojen luovutukset

Superest käytää rekisteröidyn tietojen käsittelyyn, kuten tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jolloin Superest velvoittaa heidät asianmukaisin sopimusjärjestelyin huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi sekä noudattamaan muutoinkin kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Superest voi palvelusopimuksen täyttämiseksi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi maksuvälitystä tarjoavat kumppanit, jotka voivat toimia maksunvälitykseen tarvittavien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä. Superest voi myös tapauskohtaisesti luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja asiakas-, yhteistyö- tai muita tilaisuuksia järjestäville yhteistyökumppaneilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjinä omaan lukuunsa. Lisäksi Superest voi luovuttaa tietojasi mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä liiketoiminnan ostajalle tai muulle yritysjärjestelyyn liittyvälle relevantille taholle.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Superest hyödyntää sähköisen markkinointi- ja asiakasviestinnän toteuttamisessa Yhdysvalloissa sijaitsevien palveluntarjoajien sähköisiä työkaluja, minkä vuoksi rekisteröidyn tietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin silloin, kun käytämme tietojasi sähköiseen viestintään. Yhdysvalloissa sijaitsevat Superestin palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön asiaankuuluvia säännöksiä sekä Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita (“Standard Contractual Clauses”).

Voimme myös muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa siirtää rekisteröidyn tietoja EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi edellyttäen, että EU:n henkilötietoasetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät, kuten toteuttamalla siirron käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita.

10 Henkilötietojen säilytysaika

Jos rekisteröity on Superestin olemassa olevan asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja Superest säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja Superestin välisen asiakas- tai yhteistyösuhteen ajan, ja enintään viisi vuotta asiakas- tai yhteistyösuhteen päättymisestä. Jos rekisteröity on Superestin potentiaalisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Superest säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy. Jos rekisteröity kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, Superest säilyttää rekisteröidyn osalta tiedon
suoramarkkinointiviestien kieltämisestä.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Superest huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Superest on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden
työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin pääsy on rajattu työtehtäviin liittyvän käyttötarpeen perusteella ja vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Superestin mahdollisilla yhteistyökumppaneilla on rajattu pääsy vain tarvittaviin henkilötietoihin henkilökohtaisilla tunnuksilla ja voimassa olevien salassapitosopimuksien alaisena. Manuaalinen / tulostettu aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukittuina.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia varten. Jos rekisteröity peruu tilaamansa uutiskirjeen siinä olevan linkin kautta, mutta on antanut meille yleisen markkinointiluvan, saattaa rekisteröity
edelleen saada Superestilta markkinointiviestintää. Rekisteröity voi tällöin perua antamansa yleisen suostumuksen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä se käsittelyn tarkoitus tai tarkoitukset, joiden osalta rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyn
on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (esimerkiksi, että rekisteröity ei enää ole töissä Superestin yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin palveluksessa). Rekisteröity voi suoramarkkinoinnin
kieltämisestä huolimatta saada Superestilta edelleen muuta asiakasviestintää. Lisäksi rekisteröity voi saada Superestilta työhönsä tai vastuualueeseensa liittyvää markkinointiviestintää, jonka rekisteröity voi helpoiten kieltää saamansa viestin lopussa
olevan linkin avulla. Rekisteröity voi lisätä puhelinnumeronsa Superestin estolistalle, jolloin rekisteröity ei enää vastaanota Superestin soittoautomaatiopalvelun markkinointiin liittyviä puheluita. Tämä tapahtuu osoitteessa: https://www.estolista.com Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että Superest ei käsittele rekisteröityä koskevia tietoja, sekä rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli rekisteröidyn tiedot ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, rekisteröidyllä on oikeus pyytää Superestia oikaisemaan tai täydentämään tiedot. Rekisteröity voi tehdä tarkastus- tai oikaisupyynnön kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että Superest on tässä tietosuojaselosteessa mainituista periaatteista huolimatta loukannut rekisteröidyn henkilötietolainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voi rekisteröity tehdä valituksen paikalliselle tietosuojasuojaviranomaiselle. Suosittelemme kuitenkin ensin kääntymään asiakaspalvelun puoleen asian selvittämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset​

Kyllä estää, sillä suuri osa häiriösoitoista, puhelinmyynnistä ja muusta ei-toivotusta kontaktoinnista perustuu maskeerattuihin VoIP-soittoihin. Järjestelmämme pysäyttää tällaiset soitot eikä mahdollista tekstiviestiautomaatiota. Vain oikeat puhelut oikeasta liittymästä voivat edetä tekstiviestiautomaatioon.

Kyllä. Ringa on suomalaisena palveluna täysin GDPR:n mukainen. 

Kyllä voit. Ringa on kuukausiveloitteinen palvelu ja voit peruuttaa sen milloin tahansa menemällä osoitteeseen https://www.ringa.fi/peruuta-tilaus/ tai klikkaamalla tästä. Ilmoitamme peruutuksen voimaan astumisesta sähköpostitse.

Palvelumme sopii sekä kuluttajille, päättäjille ja yrittäjille. Käytännössä siis kaikille, jotka haluavat estää ei-toivotut soitot.

Kyllä. Ringa-numerot tunnistaa 075- alkuisista numeroista, jotka ovat suomalaisia yritysnumeroita.

Ei. Ringa ei ole liittymä etkä näin ollen tarvitse Ringaan erillistä SIM-korttia.

Ei maksa. Kaikki kulut sisältyvät kuukausimaksuusi eikä muita kuluja tule.

Ei. Ringa-numeroa voi käyttää vain puheluiden vastaanottamiseen.

Voit huoletta ilmoittaa Ringanumerosi sosiaalisen median kanavissa, verkkosivuillasi tai vaikka julkisissa numerorekistereissä.

Tutustu blogiimme

Mies istuu vuorella ja katsoo pilviä

Ota Arkea Helpottava Puhelinvaihde Käyttöön

Pienillä ja keskikokoisilla yrityksillä on usein yksi henkilö vastuussa puhelimen kautta tulevista yhteydenotoista. Inbound-asiakashankinta on usein automoitu ja tapahtuu sovellusten, sähköpostin ja liidipalveluiden kautta, ja puhelimen kautta tulevat kyselyt ovatkin usein yksinomaan puhelinmyyjiltä ja -buukkareilta.

Lue lisää »
Chair and laptop

Näin Päivität Yrityksesi Puhelinnumeron Julkisiin Tietokantoihin

Päättäjien puhelinnumeroja kerätään yrityksen nettisivujen lisäksi monista eri tietokannoista. Tietokantoja ylläpitävät yritykset myyvät numeroasi ja muita tietojasi eteenpäin puhelinbuukkareille sekä muille suoramarkkinointia puhelimessa tekeville yrityksille.
Päivittämällä Ringanumerosi yleisimpiin päättäjätietokantoihin ohjaat suuren osan yrityksellesi tulevista puheluista suoraan Ringanumeroon ja vastaat itse vain tärkeimpiin puheluihin.

Lue lisää »
Mies istuu laiturilla rauhassa ja katsoo järvimaisemaa

Kuinka Ringanumero Tuo Työrauhaa?

Jatkuvat keskeytykset työpäivän keskellä vaikeuttavat työrauhaa vaativien tehtävien valmistumista. Keskeytykset voivat tulla monesta eri lähteestä, ja osa niistä ei vaadikaan huomiota välittömästi. Esimerkiksi sähköpostien raivaamiseen voi nimittää vain tietyn kohdan päivästä, jolloin työnteko onnistuu ilman jatkuvaa sähköpostin tarkkailua.
Puhelin taas voi soida milloin vain päivän aikana ja ei-toivotut soitot voi olla hankala erottaa oikeasti tärkeistä kyselyistä. Tässä kohtaa Ringanumerosta voi olla hyötyä työrauhasi turvaamiseen.

Lue lisää »